piliscsaba_cimer

Egyéb igazgatási ügyek

Szennyvíz begyűjtésének támogatása

 

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének támogatásáról szóló 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletét. A rendelet szabályai szerint évente egyszeri támogatásban részesíthetők azok a piliscsabai lakosok, akik a szennyvízhálózatba be nem köthető ingatlanukról a háztartási szennyvizet az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatóval szállíttatják el.

Tovább...

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról


Amennyiben engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási engedélyét az 1995. évi LVII. törvény szerint  2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezheti, vagy ugyanezen határidőig megszüntetési engedélyezési eljárást kezdeményezhet.

A Belügyminisztérium tájékoztatója alapján az eljárások célja, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek, adatbázisba kerüljenek, illetve, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás és a felszín alatti vizek minősége nyomon követhető legyen, mivel vízkészleteink és környezetünk megóvása közös érdekünk.

Tovább...

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

 

1.  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése:
 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.
Rendelkezései szerint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a kereskedelmi és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) jár el.

Tovább...

Föld adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közzététele


Föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.
 

A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül kérelmet kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (továbbiakban Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. 

Tovább...

Föld haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele

 

A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a felek aláírásától számított 8 napon belül a haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére meg kell küldeni az előhaszonbérleti jog jogosultjaival hirdetményi úton történő közlés érdekében. A közzétételi kérelem adattartalmát az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.
 

Tovább...

Méhekkel kapcsolatos ügyek

 

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Tovább...

Közterület foglalás

 

Piliscsaba város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 13/2003. (VI. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza.
 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton.


 

Tovább...

Rendezvénytartási engedély

 

 

A zárt térben, valamint szabadtéren 1000 főt meghaladó létszámú zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

 

 

Tovább...