piliscsaba_cimer

Föld haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele

 

A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a felek aláírásától számított 8 napon belül a haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére meg kell küldeni az előhaszonbérleti jog jogosultjaival hirdetményi úton történő közlés érdekében. A közzétételi kérelem adattartalmát az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.
 

Az eljárás tárgya:
Külterületi és zártkerti ingatlanok esetén is kötelező lefolytatni a kifüggesztési eljárást, amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett művelési ág szerint a terület mező- és erdőgazdasági ingatlannak minősül, pl.: szántó, rét, nádas, gyümölcsös, kert
 

- Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adása esetén haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet.
- Az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződésnek a közlése során a szerződést három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz. A haszonbérleti szerződéshez csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló okiratokat.

Eljárás menete:
- A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot és ezt a szerződéspéldányt az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon közzé teszi.
- A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rávezeti a közzététel időpontját az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.
- A jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi el.
- A jegyző iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus igazolást 8 napon belül meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. 
Ha a haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.

Egyéb fontos információ:
„ Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bek.)


Az eljárás jogi alapja:
•    A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
•    A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
•    Az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletAz eljárás illetéke:
Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 
      kifüggesztés 15 napon belül
      kifüggesztés ideje: 15 nap
      iratok továbbítása 8 nap
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
-  haszonbérbeadó által aláírt a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem (formanyomtatvány) (amennyiben a szerződésben több  bérbeadó szerepel, akkor a közzétételi kérelmet elég az egyikük nevére kitölteni.)
-    3 db eredeti haszonbérleti szerződés,

-   abban az esetben, ha több helyrajzi számú ingatlan van a szerződésben, akkor egy ingatlant kell feltüntetni a közzétételi kérelmen, a többi ingatlant a pótlapon kell feltüntetni.
 

A kifüggesztett bérleti és adás-vételi szerződések elérhetőek az alábbi honlap címen: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/
(A forrás intézménynél be kell írni, hogy Piliscsaba Város Önkormányzata, így a keresés után megjelennek a folyamatban lévő ügyek.)