piliscsaba_cimer

Szociális ügyek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.

Tovább...

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

 

Jogosultsági feltételek:

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

Tovább...

Általános tájékoztató szociális ügyek intézéshez

 

A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások (támogatások) iránti kérelmek benyújtásával kapcsolatos fő információk
 

Eljáró szervezeti egység: Igazgatási Osztály
Ügyintéző: Szakállas Rita


A kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványok átvehetők személyesen a Hivatalban vagy letölthetők az adott segélyről szóló almenüpontnál.
A kérelmek kitöltésében, benyújtásában kollégáink segítséget nyújtanak személyesen, vagy a 26 / 575-500-as telefonszámon.

Tovább...

Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás - rendszeres

 

A Települési támogatást (lakhatáshoz) természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtjuk, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A támogatás nyújtásának formája a szolgáltatóhoz történő átutalás. 
A támogatás villanyáram, víz- és gázfogyasztás, távhőszolgáltatás díjához igényelhető, de egy kérelmező csak egy típusú szolgáltatás támogatására jogosult.

Tovább...

Ápoláshoz nyújtott települési támogatás - rendszeres


A Települési támogatást (ápolás) pénzbeli szociális ellátás formájában azon hozzátartozó részére nyújtjuk, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

Tovább...

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás - rendszeres


A Települési támogatást (ápolás) természetbeli szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, akiknek a rendszeresen szedett gyógyszerek megvásárlása nehézséget okoz és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 50. §-ában meghatározott közgyógyellátására nem jogosultak.

A támogatás nyújtásának formája gyógyszerutalvány.

Az utalvány havonta kerül átadásra a kérelmező részére.

A kérelmező az átvételtől számított 5 napon belül köteles bemutatni a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban a támogatásban megjelölt gyógyszerek kiváltását igazoló bizonylatot, amelyen az egyes gyógyszerek tételesen beazonosíthatók, vagy a számlával alá nem támasztható kiadások esetén az orvos által kiállított igazolást.

Tovább...

Élelmiszerutalvány formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás - eseti

 

Ezen rendkívüli települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, aki önmaguk vagy a háztartásukban élők létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, és alkalmanként jelentkező, nem tervezhető többletkiadásaik, vagy gyermekeik hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Tovább...

Temetési költségek támogatására nyújtott rendkívüli települési támogatás - eseti

 

Ezen rendkívüli települési támogatást pénzbeli szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.


A kérelmet a halálesetet követő legfeljebb 30 napon belül kell benyújtani, a határidő elmulasztásával szemben hiánypótlásnak nincs helye.
A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.

Tovább...

Tűzifa formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás - eseti

 

Ezen rendkívüli települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, aki önmaguk vagy a háztartásukban élők létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, és alkalmanként jelentkező, nem tervezhető többletkiadásaik, vagy gyermekeik hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Ugyanazon naptári évben ugyanazon kérelmezőnek vagy a háztartásában élő bármely személynek legfeljebb kettő alkalommal ítélhető meg a támogatás.

Tovább...

Köztemetés

 

Ezen rendkívüli települési támogatást azon személyeknek nyújtjuk, akik a hozzátartozójuk eltemettetéséről nem tudnak gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja megélhetését veszélyezteti.


A Polgármester intézkedik a köztemetésről, ha az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója.
 

Tovább...

Karácsonyi támogatás - eseti


Ezen rendkívüli települési támogatás kizárólag év végén állapítható meg, kizárólag az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott összeg keretéig. Formája lehet pénzbeli és természetbeni.

Tovább...