piliscsaba_cimer

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

CÍMKE: kút, kutak, vízjogi


Amennyiben engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási engedélyét az 1995. évi LVII. törvény szerint  2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezheti, vagy ugyanezen határidőig megszüntetési engedélyezési eljárást kezdeményezhet.

A Belügyminisztérium tájékoztatója alapján az eljárások célja, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek, adatbázisba kerüljenek, illetve, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás és a felszín alatti vizek minősége nyomon követhető legyen, mivel vízkészleteink és környezetünk megóvása közös érdekünk.

 


Engedélyező hatóság a jegyző a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- a vízkivétel legfeljebb 500 m3/év,

- a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,

- magánszemély a kérelmező,

- házi háztartási igényt elégít ki nem gazdasági célú vízigényt (a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet nem végez).

A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.


MEGLÉVŐ KUTAK


I. Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési eljárás

Lépései:

1. tervdokumentáció
 Fúrt kút esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően kútfúrásra jogosult szakember által készíttetnie szükséges egy tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (az állapotfelmérésre/kivitelezésre vonatkozó jogosultság igazolható a Magyar Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolással, vagy a kútfúró a szakirányú középfokú vízkútfúró végzettségét vagy szakirányú felsőfokú végzettségét és kút kivitelezési jogosultságát igazoló dokumentummal – 101/2007. (XII.23.) Kvvm. rend.)

Ásott és vert kút esetén a tervdokumentációt a kút tulajdonosa állítja össze, nem szükséges kútfúró bevonása

2. kérelem
kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (41/2017. (XII.29. BM. rend.);

3. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása
- az eljáró hatóság indokolt esetben szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz-készletet

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

A megvalósult műszaki állapotra vonatkozó tervdokumentáció: fúrt kút létesítése esetén vízkútfúró szakember által, ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által összeállítva:

- fúrt kút esetén a tervdokumentációt végző személy jogosultságának igazolása

- kitöltött kérelemnyomtatvány

- helyszínrajz

- fényképfelvétel a kútról és környezetéről

- közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel), DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni!


BÍRSÁG

A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.


II. Vízjogi megszüntetési eljárás

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már engedélyezett, de használaton kívüli vízi létesítmény szabályos eltömedékelésére.

Az engedélyezésre sor kerülhet a tulajdonos kérelmére, vagy a hatóság kötelezése alapján, amennyiben a kút vízgazdálkodási, vagy vízvédelmi érdekeket sért.


A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

- kitöltött kérelemnyomtatvány fúrt kút létesítése esetén vízkútfúró szakember által, ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által

- fúrt kút esetében az eltömedékelést végző személy jogosultságáról szóló igazolás (szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultság, vagy a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása)

- közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

 

________________________________________________________________________________________________________

ÚJ KÚT LÉTESÍTÉSE


I. Vízjogi létesítési eljárás

Lépései:

1. fúrt kút létesítése esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően készíttetnie szükséges egy műszaki tervdokumentációt a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti kútfúró szakemberrel, ásott és vert kút esetén a dokumentációt a kút tulajdonosa maga állítja össze, nem szükséges kútfúró bevonása

2. az eljáró hatóság indokolt esetben szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy „a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet

3. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása

​​​​A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

- kitöltött kérelemnyomtatvány

- helyszínrajz

ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel), DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni;

- fúrt kút esetén a kútfúró szakmai végzettségének és a kútfúró berendezés megfelelőségének igazolása

végzettség igazolására:

- szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultság, vagy

- a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása

gépek megfelelőségének igazolására:

- a bányafelügyelet által kiadott igazolás a gépek műszaki megfelelőségéről vagy EK megfelelőségi nyilatkozat

- közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízilétesítmény közműveket érint

A kút fúrása csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

A vízjogi létesítési engedély csak a kút létesítésére jogosít, használatbavételére üzemeltetési eljárás lefolytatása szükséges!


II. Vízjogi üzemeltetési eljárás

Lépései:

1. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (41/2017. (XII.29. BM. rend.)

2. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása


A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

- kitöltött kérelemnyomtatvány - fúrt kút létesítése esetén kútfúró által, ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által - a megvalósult állapotnak megfelelően (amelyen igazolja, hogy a kivitelezés a létesítési engedély szerint történt, valamint, hogy a kút kialakítása úgy történt, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet)

helyszínrajz megvalósult állapotról

fényképfelvétel a kútról és környezetéről

 

________________________________________________________________________________________________________

Illeték:

az eljárás illetékmentes


Ügyintézési határidő:

60 nap (az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) alapján)


Vonatkozó jogszabályok:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi XCIII. törvény az illetékekről
2016. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

 

Ügyintéző:

      Polgár Zsigmond
      Telefon: 26 / 575-500 / 206
      Email: muszak@piliscsaba.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok:

      Kút fenntartási és üzemeltetési kérelem
      Kút létesítési kérelem
      Kút megszüntetési kérelem