piliscsaba_cimer

Rendezvénytartási engedély

 

 

A zárt térben, valamint szabadtéren 1000 főt meghaladó létszámú zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

 

 


Ügyintézési határidő:
     20 nap


Az alkalmazott jogszabályok:
     - 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
     - 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről
     - 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
     - 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
     - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról


A kérelemhez csatolandó okiratok:
 -  biztonsági terv;
 -  tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi);
 -  építészeti-műszaki dokumentáció két példányban és tervezői nyilatkozat (az építésügyi hatóság szakhatósági
    közreműködéséhez szükséges, a külön jogszabályban meghatározottak szerint);
 -  építmény, terület használatának jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével);
 -  a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról
    szóló nyilatkozat.


A rendeletet nem kell alkalmazni:
 -  a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 -  a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 -  vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 -  a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 -  a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.


Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.


A rendezvénytartási engedély iránti kérelem eljárásában szakhatóságként részt vesz:
 -  a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala;
 -  általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező
    építésügyi hatóság (kivéve, ha a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat
    hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedély került kiadásra),
 -  tűzvédelmi szakhatóság,
 -  rendőrség.


Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza:
 -  a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
 -  a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési,
    menekítési tervét;
 -  a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 -  a biztonsági személyzet létszámát;
 -  az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
 -  szabadtéri rendezvények esetében viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.


Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:
 -  A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.
 -  A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló
    nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára
    látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való
    közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
 -  A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:
 -  A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín
    befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
 -  Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább
    egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának személy- és vagyonőr képzettséggel kell rendelkeznie.
 -  A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés,
    táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.


Megjegyzés:
 -  A rendezvény bejelentést meg kell tenni az illetékes Rendőrkapitányság felé, ill. vendéglátó egység kitelepülése esetén az
    illetékes Vámhivatalnak.
 -  A bálok és egyéb zenefelhasználással járó rendezvények esetén bejelentési kötelezettség terheli a szervezőt az ARTISJUS
    Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületéhez.


Ügyintézés díj:
    Illetékmentes


Ügyintéző:
    Selmeci Nóra
    Telefon: 26/575-500/212
    E-mail: selmeci.nora@piliscsaba.hu

Ügyfélfogadási idő:
    hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
    szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

Letölthető dokumentumok
    rendezvény bejelentése - nyomtatvány