piliscsaba_cimer

Föld adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közzététele


Föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.
 

A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül kérelmet kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (továbbiakban Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. 

Az eljárás tárgya:
Külterületi és zártkerti ingatlanok esetén is kötelező lefolytatni a kifüggesztési eljárást, amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett művelési ág szerint a terület mező- és erdőgazdasági ingatlannak minősül, pl.: szántó, rét, nádas, gyümölcsös, kert

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a törvényben meghatározott példányszámban az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a törvényben előírt megfelelő példányszámban való csatolására.

Fontos, hogy a jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha
a) az eladó a jegyzői hatóság felhívásának határidőn belül nem tett eleget,
b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

A jegyző amennyiben megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve amennyiben a közzétételi kérelem az eladótól származik, a kérelmezőt is.


Az eljárás:
- A jegyző a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot.
 -  Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző az anonimizált adásvételi szerződést beérkezését követő 15 napon belül megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek, ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál).
- Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került.
- A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.
- A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.
- 60 nap (kifüggesztés) letelte után a jegyző iratjegyzékkel együtt a hozzá benyújtott adásvételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött automatikus 8 napon belül, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót.


 Egyéb fontos információ:
„ Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bek.)
 
Az eljárás jogi alapja:
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
• Az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet


 
Az eljárás illetéke:
Illeték és költségmentes


Ügyintézési határidő:
     - kifüggesztés 15 napon belül
     - kifüggesztés ideje: 60 nap
     - iratok továbbítása 8 nap

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
-          Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem (formanyomtatvány)
-          4 db eredeti adásvételi szerződés (1 példány biztonsági papíron)
-      abban az esetben, ha több helyrajzi számú ingatlan van a szerződésben, akkor egy ingatlant kell feltüntetni a közzétételi kérelmen, a többi ingatlant a pótlapon kell feltüntetni

 

A kifüggesztett bérleti és adás-vételi szerződések elérhetőek az alábbi honlap címen: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/
(A forrás intézménynél be kell írni, hogy Piliscsaba Város Önkormányzata, így a keresés után megjelennek a folyamatban lévő ügyek.)