piliscsaba_cimer

Hatósági igazolás 3,5 t feletti gépjárművek tárolásához

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bek. alapján:

(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

 • 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
 • legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerin tehát: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 13. § (2) bek. alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

A jegyzői igazolás a megjelölt közlekedési igazgatási eljárások során (új jármű forgalomba helyezése vagy a tulajdonjog változás bejegyezésekor) bemutatandó okmány, melyet – a 2012. január 1-jén hatályba lépett – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 19. melléklete pontja tartalmaz. E szerint a járműnyilvántartásba történő bejegyzéshez be kell mutatni a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

A jegyzői igazolás kiadása érdekében, kérjük, hogy ezt a nyomtatványt kitölteni és a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) leadni szíveskedjen.
A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra, az eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bek. és a 83. § alapján az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes jegyző állítja ki a beadott kérelmeket a benyújtástól számított 10 napon belül, és adja ki az igazolást.
 

Szükséges okiratok

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés), aláírási címpéldány (cég esetén)
 • Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 10 nap. 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékek
 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet

Egyéb fontos tudnivalók

A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet alapján