piliscsaba_cimer

Közterület foglalás

KÖZZÉTÉVE: 2021.03.15. 16:20

 

Piliscsaba város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 13/2003. (VI. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza.
 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton.


 


Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás


Közterület-használati engedély szükséges
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
b)  hirdető-berendezés és reklámhordozó, reklámzászló elhelyezéséhez, továbbá a közterületre jogszerűen kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez (pl: pavilonra, nyílt szerkezetű elárusító pultra, vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra),
c)  választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezéséhez,
d)  árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhelyek létesítéséhez, továbbá mozgóárusításhoz,
e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás és iparvágány létesítéséhez,
f) lakótelepi úszótelkes környezetben hulladékgyűjtő konténertároló építmény elhelyezéséhez, amennyiben a konténertároló helyiség az épületben nem került kialakításra, illetve nem alakítható ki,
g) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, vállalkozói őrzött parkoló, valamint közterületen lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez,
h) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezéséhez,
i)  távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai árusító automaták (pl: pénzváltó, ital, telefonkártya, stb.) felállításához,
j)  építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények (pl.: építési állványzat, konténer és tartozékai, …stb.), valamint építőanyagok, továbbá törmelékek konténerben történő elhelyezéséhez, tárolásához 72 órán túl, 
k)  alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez, valamint portrérajzoláshoz,
l)  film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
m) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,
n)  közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és használatához,
o)   a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen, [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bek.] illetve a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,
p)  a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert, üzleti szállítás, rakodás, göngyöleg tárolás).
q) továbbá Piliscsaba Város  területén lévő zöldterületek ideiglenes igénybevételéhez, fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, amennyiben azok reklámcélokat szolgálnak.
r)  a 89/1988. (XII. 20.) Mt. rend. 7.§-ban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek közúton, illetve más közterületen történő 4 órát meghaladó, maximum 30 napig történő tárolásához,
s)  közút, járda, zöld építéssel kapcsolatos igénybevételhez 72 órán túl,
t)   távközlési közmű hibaelhárításhoz 72 órán túl

Nem szükséges közterület-használati engedély
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó közterület igénybevételhez,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez, (pl: közterület-fenntartó síkosság mentesítésre szolgáló anyagtároló konténer)
c)  a távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,
d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez,
e) nem közterületen épült üzlet homlokzatának, kirakatszekrényének, védőtető-ernyőszerkezetének elhelyezésére, cím- és cégtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető és ernyőszerkezet esetében a 2 négyzetmétert, cím- és cégtábla esetében pedig az 1 négyzetmétert nem haladja meg,
f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,
g) a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat nem szolgálnak, 
h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék konténerben  történő tárolására 72 órás időtartamig.

Nem adható közterület-használati engedély
a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, vagy ha a létesítmény a fedett váróhellyel egyszerre, egységes megjelenéssel épül és nem zavarja az utasok tájékozódását és nem jelent balesetveszélyt,
b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
c) lakó- vagy középületek homlokzatától 3 m-en belül pavilon vagy a hozzá tartozó szerkezeti elemek elhelyezésére,
d) közutak, hidak, felüljárók, aluljárók, illetve a hozzájuk tartozó területekre, kivéve a mozgó hírlapárusítást és a reklámzászlók elhelyezését,
e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,
f) műemléki, műemlék jellegű épületeken hirdető berendezések, illetve reklámfelületek, reklámzászló elhelyezésére,
g) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, illetve jogszabály által tiltott használatra,
h) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 m2 alapterületet meghaladó egyedi zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez
i) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,
j) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,
k) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
l) jármű iparszerű javítására, mosására,
m) közúti közlekedési szolgáltatáshoz, illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek tárolásához 30 napon túli időszakra,
n) garázsépületek, ipari raktározási objektumok elhelyezésére, 
o)  törmelék lerakására 72 órán túli időszakra, kivéve a konténerben való tárolást,
p) élelmiszer árusításra a közúttól számított 10 m-en belül
q) azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, amelyeknek Piliscsaba Város Önkormányzatával szemben -az önkormányzat által megállapított és lejárt- tartozása áll fenn,
r) az önkormányzat hirdetőtábláján kívüli plakát elhelyezéséhez,
s) a kézből történő utcai árusításhoz.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét (természetes személy esetén természetes azonosító adatait is) és állandó lakó- vagy telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását (helyszínrajz, rajz, fotó),
d) a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés módját,
e) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén).

A közterület-használati kérelemhez csatolni kell:
-  helyszínrajz, mely ábrázolja a pontos helymeghatározáshoz szükséges tereptárgyakat (épületek, fák, villanyoszlopok, kapubejárók, vízelvezető árok, tűzcsapok, stb.), valamint az igényelt közterület pontos helyét, vagy több irányból készített fényképfelvétel(ek)
-    közútkezelői hozzájárulás
-    szakhatósági hozzájárulás
-   a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó okirat másolata (működési engedély, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, stb.)
-    közműszerződések (villany, gáz, víz, csatorna, szemét), ha ez a tevékenység folytatásához szükséges
-    nyilatkozat (reklámhordozó elhelyezése esetén) 


A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, különös tekintettel műemlékvédelmi területek, épületek esetén a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.
A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni.
Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra (maximum egy évre) vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig (közterületen létesített parkoló, terasz, vendéglátó előkert, garázs fennállásáig) – adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.


Ügyintézés díjszabása:
A közterület-használati hozzájárulás megadására irányuló közigazgatási eljárás  illletékmentes. 
A használati díjakat a 13/2003. (VI. 17.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.


Alkalmazott jogszabályok:
•    közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 13/2003 (VI.17.) önkormányzati rendelet 
•    az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 

Ügyintéző:
       Polgár Zsigmond, Faragó Péter
       Telefon: 26 / 575-500 / 206
       Email: farago.peter@piliscsaba.hu, muszak@piliscsaba.hu
 

Ügyfélfogadási idő:
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig
 

Letölthető dokumentumok:
        Kérelem
        díjtáblázat