piliscsaba_cimer

Hirdetmény a Településrendezési Eszközök módosításának elfogadásáról

Befejeződött Piliscsaba Város Településrendezési Eszközei (TRE) módosításának tervezési folyamata, valamint annak partnerségi, lakossági és államigazgatási egyeztetése, amelynek megkezdéséről 2021 végén döntött a képviselő-testület. A terv programjának véglegesítését követően mintegy 240 oldalas tervanyag született, amelynek részeként a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására is sor került. A HÉSZ az a dokumentum, amely az ingatlantulajdonosokat leginkább érinti, mert az a telekrendezés, a területhasználat és a beépítés módját és feltételeit szabályozza, tehát fontos lehet ennek ismerete minden piliscsabai polgár és építkező számára.

A rendezési terv módosítása során az alábbi projektek és előírások kerültek változtatásra, illetve szabályozásra:

 1. Az országos szintű jogszabályváltozásokkal és az új Magyarország Területrendezési Tervével való összhang megteremtése, a jogalkalmazás során keletkező ellentmondásos helyzetek felszámolása érdekében.
 2. Pontosításra került a HÉSZ szövegezése, hogy a településkép-védelmi előírások törlésre kikerüljenek, és megszűnjön az új településkép-védelmi rendelettel párhuzamos szabályozás.
 3. Megtörtént a 2014-ben elfogadott TRE által szabályozott területhasználatok felülvizsgálata több részterületen is, amelynek indokoltságát az országos és a helyi jelentőségű infrastruktúrafejlesztési feladatok tették szükségessé, amelyek közül a legfontosabbak:
  • az M100-as autóút építése kapcsán a tervezett új, Garancsi úti nyomvonal 10 sz. főúti körforgalmú csomópontjának, és annak északi irányú ágának hely biztosítása,
  • a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése céljából – egy elfogadott közmű-tanulmányterv alapján és a szükséges közműterületek biztosítása érdekében – a már kijelölt puffer tározó területének bővítése a Klévíz területén,
  • a 10 sz. főúttól északra, az Erdészkert, a temető és a Klévíz területe közötti területek közlekedésfejlesztése érdekében új utak kiszabályozása, valamint a Klévíz környezetének módosított területhasználata, a közösségi és szabadidős célú fejlesztések biztosítása érdekében,
  • egyes utcák szabályozási szélességének módosítása, a használatnak megfelelő közterületek kialakítása, szélesítése vagy pontosítása (a Kálvária, a Gomba, a Máriapark, a Hegy utcákat érintően),
  • a Kálvária iparterület gazdasági célú övezeti kijelölésének szűkítése egy későbbi kontrolált és ütemezett megvalósíthatóság érdekében,
  • a tervezett Pilisi feltáró kerékpárút piliscsabai szakasza nyomvonalának kijelölése, illetve közterület-szabályozása.
 4. Módosult a HÉSZ a 2014-i elfogadása óta eltelt időszakban felmerült új szempontok alapján, úgymint az építéshatósági munka jobb megalapozása, a rendezettebb területhasználat, valamint a klímavédelem érdekében, amelyek az alábbi témákat érintik (a teljesség igénye nélkül): magánutak szélessége, előkert vonala, telekszélesség, kerítésmagasság, a telkenként építhető főépületek és lakások száma, valamint melléképületek száma és nagysága, a csapadékvizek telken belül tartása és szikkasztása, az egyéb építési és mezőgazdasági övezetek előírásainak pontosítása, új elővásárlási joggal érintett területek meghatározása.
 5. Szabályozás alá került a Garancslejtő lakóterület, amely a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5011/2019/4. számú határozata miatt vált szükségessé. A Kúria meghatározta azokat a rendeletalkotási elemeket, amelyeket jogszabályalkotási szempontból felül kellett vizsgálni.
 6. A tervezési program kialakítása során magántulajdonnal rendelkező kérelmezőkkel is tárgyalt az önkormányzat. Azokkal, akik teljesítették a feltételeiket, településrendezési szerződést kötött az ingatlanjaik, azok adottságainak megfelelő hasznosíthatóságáról. A TRE-módosítás így lehetőséget biztosított ezen kérelmek övezetmódosítására: a Garancs területén a 2882, 2883, 2884 hrsz.-ú, az Aldi mögött a 1602/11 hrsz.-ú, az álomvölgyi 019/202, 019/203, 019/204, 019/206, 019/207 hrsz.-ú, a Mátyás király úti 961, 962/1, 962/2 hrsz.-ú területek tekintetében.

 

Az elfogadott TRE-módosítás 2023. szeptember 28-án lép hatályba. A hirdetmény végén lévő linkeken megtekinthetik az elfogadott módosító dokumentumokat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ-t.

Köszönjük mindazoknak a piliscsabai lakosnak a munkáját, akik részt vettek az egyeztetési folyamatban, és véleményükkel segítették a munkánkat!

 

Styevola István                                             
a fejlesztési bizottság elnöke

 

Farkas András
polgármester

 

MELLÉKLETEK:

1. 159_2023. -VIII.28. hat.- TSZT módosításáról
2 . TSZT-mód_hat. 1. mell.
3. TSZT-mód_hat. 2. mell.
4. TSZT_mód_hat. 3. mell. M4
5. TSZT_mód_hat. 4. mell. M5
6. TSZT_mód_hat. 5. mell. M6
7. TSZT_mód_hat. 6. mell. M7
8. TSZT_mód_hat. 7. mell. M8
9. TSZT_mód_hat. 8. mell. M9
10. TSZT_mód_hat. 9. mell. M10
11. TSZT_mód_hat. 10. mell. M11
12. 13/2023. (VIII. 29.) - a helyi építési szabályzatról szóló 16-2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. 16-2014. (IX. 30.) - Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatáról (hatályos 2023.09.28-tól) - egységes szerkezetben
14. HÉSZ 1. melléklete - SZT tervlap