piliscsaba_cimer

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

A nem házasságba születő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, ha apasági vélelem nem áll fenn, nem kell mást a gyermek apjának tekintetni.
Az eljárás lakóhelytől függetlenül bármely illetékes hatóságnál indítható, a szülők mindegyik személyes jelenléte szükséges. A jegyzőkönyv felvételekor kell nyilatkozni arról, hogy a férfi a gyermeket magáénak elismeri, az anya ehhez hozzájárul és közösen nyilatkozni kell a gyermek családi nevéről is.

 

A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok


A gyermek megszületése előtt:
•    a szülők ( kiskorú szülők esetén a törvényes képviselők is ) együttes, személyes jelenléte,
•    érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
•    az anya családi állapotáról igazolás (ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet, az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonat válási záradékkal
•    özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
•    terhes gondozási kiskönyv vagy
•    szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a születés várható időpontját tartalmazva.

A gyermek megszületése után:
•    a szülő ( kiskorú szülők esetén a törvényes képviselők is ) együttes, személyes jelenléte,
•    érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
•    az anya családi állapotáról igazolás (ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet, az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonat válási záradékkal
•    özvegy családi állapot esetén a halotti anyakönyvi kivonat
•    a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata


Az eljárás: illetékmentes

 

A Ptk. hatályos rendelkezései szerint (4.98 §) apai jogállást keletkeztet a
•    házassági kötelék;
•    élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás);
•    apai elismerő nyilatkozat; vagy
•    bírósági határozat.

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.
Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.
Apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető. Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá.
Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.
Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.
Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat – az (5) bekezdésben meghatározott hozzájáruló nyilatkozatok megléte esetén is – akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor.
Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti.
Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

 

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) 
    Az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
    A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
    Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

 

Ügyintéző:
     Priegl Gyöngyi 
    Telefon: 26-575-500/ 319
     Email: priegl.gyongyi@piliscsaba.hu

Előzetes időpontfoglalás alapján történő ügyfélfogadás:
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig