piliscsaba_cimer

Házasságkötés

 


A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik napra tűzhető ki.


A szükséges okmányok magyar házasulók esetében:
•    személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány vagy magyar útlevél és lakcímigazolvány
•    születési anyakönyvi kivonat
•    családi állapot igazolás
     o    elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
     o    özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
•    16. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges


Külföldi állampolgár Magyarországi házasságkötése esetén:
A Nemzetközi Magánjogról szóló 1979. évi 13. sz. tvr. 38.§ szerint, ha nem magyar állampolgár kíván házasságot kötni Magyarországon, igazolnia kell, hogy a házasságkötésének személyes joga – külföldi jog – szerint nincs akadálya. Erről az illetékes külképviselet, illetve ennek hiányában a külföldi lakóhelyén az illetékes hivatal ún. „Tanúsítványt” állít ki.
A tanúsítványnak tartalmaznia kell:
•    családi állapotot
•    lakcímet
•    valamint, hogy a külföldi ország törvénye szerint házasságot köthet

A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése személyesen az anyakönyvvezető előtt történik.
A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okiratokat és a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, elbírálás céljából. Az elbírálási idő: 30 nap. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási időt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja.

A külföldi állampolgár a házasságkötési eljárás során az alábbi okiratokat köteles bemutatni:
•    külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány hiteles magyar fordításban*
•    külföldi érvényes útlevél, mely az állampolgárságot okmányként is elfogadható;
•    ha a külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel, azt is;
•    ha a külföldi állampolgár bevándorolt, vagy letelepedett, személyi igazolványt;
•    születési anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban*;
•    ha a házasuló elvált családi állapotú, a jogerős bontóítéletet (csak azt a részét kell hitelesen lefordíttatni, melyben a házasság felbontását kimondja a bíróság, szerepel az ítélet száma és jogerőre emelkedésének időpontja);
•    ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban*;
•    a külföldön kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni – kivéve, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.

*Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062. Budapest, Bajza utca 52.) által készített hiteles fordításban kell benyújtani.


A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről:
•    a hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében írásban kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, amelyet a jegyző engedélyez
•    a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni a meghatározott díjat, amelyet igazolni kell az anyakönyvvezetőnek
•    hivatali munkaidőben a házasságkötő teremben történő házasságkötések térítésmentesek
•    hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 15.000,-Ft-os díjat kell befizetni 
•    hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetében 30.000.- Ft díjat kell fizetni
•    hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén 45.000,- Ft díjat kell fizetni
•    rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára és az egészségügyi és szociális intézményben lebonyolított házasságkötés díjmentes
•    a házasságkötés elmaradása esetén, ha azt az eseményt megelőző 5 napon belül bejelentik, akkor a befizetett díj visszatérítésre kerül
(A díjtételek Piliscsaba Város Önkormányzatának 11/2017.(VII. 12.) számú rendelete alapján kerültek megállapításra.)

 

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.)
- Az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
– A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

 

Ügyintéző:
      Priegl Gyöngyi 
      Telefon: 26-575-500/ 319
       Email: priegl.gyongyi@piliscsaba.hu

Előzetes időpontfoglalás alapján történő ügyfélfogadás:
         hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
         szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig