piliscsaba_cimer

Birtokvédelem


A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).
A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását, a zavarás megszüntetését a bíróságtól kérheti.

 A birtokvédelmi eljárás kizárólag akkor tartozik a jegyző hatáskörébe, amennyiben
  - a birtokháborítás egy éven belül történt, és
  - a felek vitája nem azon alapul, hogy kinek van joga a dolgot vagy ingatlant birtokolni.
Egyéb esetekben kizárólag a bíróság jogosult az eljárás lefolytatására.


A birtokos kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.
 A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki a birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző – kérelemre – jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.A birtokvédelmi eljárás leírása:
A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A birtokvédelem iránti kérelmet írásban vagy szóban lehet előterjeszteni annál a jegyzőnél, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.
A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérőnek be kell nyújtania a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A jegyző a megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Ilyen eset lehet például ha az ingatlanra való belépést szolgalmi jog, jogszabály vagy hatósági határozat tette lehetővé.

 

A birtokvédelmi eljárás megindítására irányuló kérelem kötelező tartalmi elemei:
•    a birtokkérelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása, telefonszáma,
•    annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, telefonszáma, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban:
       ellenérdekű fél),
•    a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése – ideértve a cselekmény leírását, a 
       birtokvitával érintett dolog megjelölését,
•    a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
•    a birtoksértés időpontjára történő utalást,
•    a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.


Eljárási illeték:
Az eljárás illetékmentes.


Eljárási határidő:
A birtokvédelmi eljárás a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az ügyintézési határidő kezdetétől számított tizedik ügyintézési napig fogadhatja be.
A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le.


Jogorvoslati lehetőség:
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat megváltoztatását a másik féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül indított perben kérheti.
A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság illetékes.
A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.


A birtokvédelem kérdésében hozott határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.
A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft. A végrehajtási kifogás illetéke 5000 Ft.Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:
•    az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
•    a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
•    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
•    a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Ügyintéző:
    Takács Beáta
    Telefon: 26-575-500/ 212
    Email
: takacs.beata@piliscsaba.hu
 

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: