piliscsaba_cimer

Behajtási engedély

 

A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani.

A kérelmet a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója nyújthatja be,  illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.


Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők lehetnek:
a) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a  kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el,
b) a jármű behajtásához közérdek fűződik,
c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.
d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen Piliscsaba Város területén székhellyel és /vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozás gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szállítási tevékenységet végez vagy végeztet, melyet Piliscsaba Város közigazgatási területén érvényes címre vonatkozó szállítólevéllel vagy a tevékenységre vonatkozó szerződéssel tud igazolni.
 
A fentieken túl eseti behajtási engedély is kiadható bármely, a súlykorlátozással érintett területen található ingatlanra történő áruszállítás céljára. Az eseti engedélyt 1 napra kell kiállítani. Az engedély indokoltságát az ingatlan címére szóló számlával, vagy szállítólevéllel kell igazolni.


A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:
a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri,
c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám, esetleg helyrajzi számát, mely a 4. § (3) bekezdés d) pontja esetében nem szükséges,
d) a kérelemben meg kell jelölni az 4. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell,
e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,
f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni, mely a 4. § (3) bekezdés d) pontja esetében nem szükséges,
g) a járműnek, illetve járműszerelvénynek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM. együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.


Alkalmazott jogszabályok:
•    a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 
     
21/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
•    az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Kérelem benyújtásának módja:
Magánszemélyek:
       - személyes, ügyfélfogadási időben
       - amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval: e-Papír alkalmazáson keresztül
       - postai úton
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók:

       - Kizárólag ügyfélkapuval: e-Papír alkalmazáson keresztül

Letölthető dokumentumok:
         kérelem - gazdasági társaságok, vállalkozások részére
         kérelem - magánszemélyek részére


Ügyfélfogadási idő:
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig


Ügyintéző:
       Polgár Zsigmond, Faragó Péter
       Telefon: 26 / 575-500 / 206
       Email:
farago.peter@piliscsaba.hu, muszak@piliscsaba.hu