piliscsaba_cimer

Önkormányzati kisokos

KÖZZÉTÉVE: 2024.06.07. 13:57

CÍMKE: Automatikus hírlevél

A polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásának közeledtével szeretnénk egy általános áttekintést nyújtani a magyarországi helyi önkormányzatok működésével kapcsolatosan.

 

Önkormányzatiság Magyarországon

Magyarország Alaptörvényének 31. cikke garantálja, hogy a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek Magyarországon, továbbá, hogy a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. A helyi önkormányzatok működésére vonatkozó sarkalatos törvény a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.).

 

A magyar önkormányzati rendszer legfontosabb jellemzői

Az Mötv. az önkormányzati rendszert két nagy csoportba sorolja, az egyik csoportba tartoznak a települési önkormányzatok, míg a másik csoportba a területi-, vagy más néven vármegyei önkormányzatok.

 

Az önkormányzat, az önkormányzás joga

Az Mötv. értelmében a helyi önkormányzás a település, valamint a vármegye választópolgárai közösségének joga, továbbá a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

 

Hogyan épül fel egy települési önkormányzat?

Az Alaptörvény 33. cikke szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-testületet a közvetlenül megválasztott polgármester és a szintén közvetlenül megválasztott önkormányzati képviselők alkotják. A képviselő-testület feladatköre szerteágazó, legfontosabb feladata a helyi közügyek szabályozása (rendeletalkotás), a helyi adófajták és azok mértékének a meghatározása, az intézményfenntartása, az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlása stb.

 

Polgármester, alpolgármester

A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A képviselő-testület az Mötv.-ben meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt hozhat létre. A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármestert irányításával látja el a feladatait.

 

Bizottságok

Az Mötv. 57. § (2) bek.-e alapján a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottság létrehozása kötelező. Az egyes bizottságok elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottságok alapvető feladata a képviselő-testület elé kerülő döntések előkészítése, illetve a képviselő-testületi döntések végrehajtásának ellenőrzése. A bizottságok tagjai lehetnek nem képviselő-testületi tagok is. Piliscsaba Város Képviselő-testületének jelenleg két bizottsága van: a Humán Bizottság, illetve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság.

 

Tanácsnok

Az Mötv. 34. §-a alapján a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. Piliscsaba Város Képviselő-testületének munkáját jelenleg közrendvédelmi tanácsnok segíti.

 

Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület egyik legfontosabb szerve a polgármesteri hivatal. A polgármesteri hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. A jegyző helyettese és közvetlen munkatársa az aljegyző. A jegyző munkáltatója a polgármester, a hivatal működéséért a jegyző a felelős; úgy is mondhatjuk, hogy a polgármester a politikai-, míg a jegyző az operatív munkáért felelős személy. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályait a képviselő-testület határozza meg. A Piliscsabai Polgármesteri Hivatal jelenleg két osztályra tagolódik: Pénzügyi Osztály, és Igazgatási Osztály. Az osztályokat osztályvezetők vezetik.

 

Az élet 2024. június 10-e után

Az Alaptörvény értelmében a 2024. június 9. napján megválasztásra kerülő polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők hivatalba lépésének időpontja 2024. október 1. napja. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a vasárnap megválasztásra kerülő polgármesterek és önkormányzati képviselők egy közjogi várománynak lesznek a birtokosai.

 

Pap Krisztina
aljegyző

 

Forrás: Magyarország Alaptörvénye, Mötv.

Fotó: freepik.com