Kitüntettjeink
Főoldal...
Kitüntettjeink
2014-07-10 14:59:04
Piliscsaba életében jelentős szerepet betöltő szervezetek, személyek elismerésére az Önkormányzat és több civil szervezet is kitüntető, elismerő címet, díjat hozott létre.
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata a többször módosított 11/1991. (V.10.) Öt. r. számú rendeletében rendelkezik a nagyközségi kitüntető és elismerő címek létrehozásról és azok adományozásáról.

1. Piliscsaba Díszpolgára
2. Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért
3. Dicséretes Piliscsabai Porta
4. Piliscsabáért Emlékplakett


A Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány 2005. nyarán megalkotta a Rákóczi Ferenc díj és Rákóczi Ferenc emlékérem adományozását, mely 2005. július 8-án lépett életbe.
A Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesület Közgyűlése 2008. február 21-i ülésének határozatával alapította meg a Klotild díjat. 
Elismerésre méltó, ha egy közösség elismeri, kitünteti legkiválóbb tagjait, akik Piliscsabáért évek hosszú során át példamutatóan anyagilag, erkölcsileg, vagy más módon sokat tettek, kimagasló érdemeket szereztek településük fejlődéséért, közösségi életének gyarapításában kulturális, sport, környezetvédelmi, oktatási tevékenységének fellendítésében, maradéktalanul élvezik a közösség elismerését, megbecsülését, tiszteletét. 
Felemelő a díjaknak, elismeréseknek a közösség tagjai előtt, ünnepélyes körülmények között történő átadása. A kitüntetett mellett az átadóra is rávetül a közérdeklődés némi sugara. Ezért is kérdés – néha méltatlan is- hogy ki legyen az átadó.
De nem elég odaítélni, átadni az elismerést, ennek tényét meg is kell őrizni. Ez egyedül az odaítélők, átadók kötelezettsége, erkölcsi felelőssége. 
Az Önkormányzatnak a kitüntető címek létrehozásáról és azok adományozásáról szóló rendelete előírja, hogy az „adományozás bejegyzésre kerül a nagyközségi kitüntető és elismerő címek adományozásának rögzítésére felfektetett Piliscsaba Könyvébe”
Ilyen könyv nem volt fellelhető az Önkormányzatnál. Egyáltalán semmilyen nyilvántartás nem volt a díszpolgárokról, a Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért kitüntetettjeiről, a Dicséretes Piliscsabai Portáról és a Piliscsabáért Emlékplakett tulajdonosairól. Ugyanígy nincsen fellelhető információ a rendeletben szereplő Nagyközségi Érdekegyeztető Tanácsról sem.
A rendelet 1991 tavaszán, 18 éve hozta meg a képviselő-testület. Ezt a mulasztást szeretnénk most pótolni. Tartozunk ezzel a kitüntetetteknek, de nem utolsó sorban magunknak is.
Kérem, hogy a díszpolgáraink, a kitüntetettjeink a portájukat dicséretes módon gondozók, ápolók emlékét őrizzük meg. Állítsuk őket példaképeknek magunk és gyermekeink elé.
Ha elfelejtkeznénk róluk, magunk lennénk szegényebbek. Most egy tartozást pótlunk, de nem értünk a feladat végére teljesen. Szeretnénk ebben az anyagban megjelentetni a kitüntetettek fényképét, életrajzát, a kitüntetés laudációját. 
Kérjük emlékezetükkel, emlékeikkel, anyagokkal, iratokkal, képekkel stb. segítsék ezt  a munkát.

Köszönöm Grégerné Papp Ildikónak, Sárdi Éva Máriának, Bálintné Schweifer Zsuzsannának, Schönek Jánosnénak a segítséget.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
3/1993. (VI. 18.) Öt. r. ,a 6/1995. (V. 22.) Öt. r., 27/2004. (IX.30.) ÖKT. számú rendeletével, valamint Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VI. 01.) rendeletével módosított 11/1991. (V. 10.) Öt. r. számú rendelete a nagyközségi kitüntető és elismerő címek létrehozásáról és azok adományozásáról

1.§
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata, bízva abban, hogy Piliscsaba elindul a független polgáriasodás útján és tudva azt, hogy ezen az úton az első lépcső saját értékeink megbecsülése, a következő kitüntető címeket hozza létre az 1990. évi LXV tv.-ben rögzítettek jogán.

1. Piliscsaba Nagyközség Díszpolgára
2. Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért
3. Dicséretes Piliscsabai Porta
4. Piliscsabáért Emlékplakett

2.§
PILISCSABA NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
(1) A díszpolgári cím bármely Piliscsabán lakó, vagy onnan elszármazott, Piliscsabáért évek hosszú során át anyagilag, erkölcsileg vagy más módon sokat tett polgárnak, vagy országosan, illetve nemzetközileg elismert személyiségnek adományozható. 
(2) A díszpolgári címet díszpolgári oklevél örökíti meg, és az adományozás bejegyzésre kerül a nagyközségi kitüntető és elismerő címek adományozásának rögzítésére felfektetett, Piliscsaba Könyvébe.
(3) A díszpolgári cím poszthumusz is adományozható.
(4) Évente egy díszpolgári cím adományozható, az alapítás évében a képviselő-testület több díszpolgári címet is adományozhat.
(5) A díszpolgári cím adományozására a polgármester, bármely képviselő, a társadalmi szervezetek, egyházak, pártok, egyesületek vezetősége illetve 100 piliscsabai polgár tehet javaslatot.
(6) A díszpolgári cím adományozásához és visszavonásához a képviselő-testület minősített többségű, névszerinti szavazással történő hozzájárulása szükséges.

Piliscsaba díszpolgárai:


1921
vitéz lovag spodalungai Metz Rezső altábornagy

1991.
Dr. Kunszenti Imre körzeti orvos részére a 30/1991.( V.10.) sz. határozat 
 Tóth Tamás piliscsabai lakosnak a községért kifejtett munkásságáért 
(120/1991 (XI.29) sz. határozat)

1993.
Csaba Tivadarnak Piliscsabáért kifejtett tevékenységéért a „Klotildliget „ Községszépítő és Természetvédő Egyesület fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából – posztumusz (11/1993 (III. 2) sz. határozat)
Pálos Antal S.J. a községben 30 éven át végzett áldozatás munkájának elismeréseképpen, hivatásában végzett példamutató szolgálataiért (53/1993 (VII. 9) sz. határozat)

1994.
Nagy Gyula részére a községben végzett több évtizedes önzetlen munkájáért 
(32/1994 (V. 27) sz. határozat)
Csete József a piliscsabai egyházközségnek 1951-től plébánosa, több mint 40 éves áldozatos papi tevékenységéért 79/1994. ( X.14.)
Zsolnay Béla a klotildligeti egyházközösségnek 1951-től plébánosa, több mint 40 éves papi tevékenységéért 79/1994. ( X.14.)

1995.
Ruda Lajosné részére a községben végzett több évtizedes önzetlen munkájáért 
(78/1995 (XII. 7) sz. határozat)

1996.
Hauck János ( 13/1996 (III. 22) sz. határozat)
Id. Lizicska József – posztumusz (14/1996 (III. 22) sz. határozat)

1997.
Malomvizi Schuster Ödön részére a község jó hírneve érdekében kifejtett munkásságáért (32/1997 (V. 14) sz. határozat)

2000.
Hidas György részére kiemelkedő művészeti munkája elismeréseként posztumusz (42/2000 (IV.14.) sz. határozat)
Dr. Ruzsik Vilmos kiemelkedő tevékenysége elismeréseként(91/2000.(VIII.24) sz. határozat)
Id. Drevenka Antal kiemelkedő közösségi munkája elismeréseként 
(92/2000(VIII.24)sz. határozat)
Dr. Habsburg Mihály a községért tett nagylelkű felajánlásaiért, segítő szándékáért – (93/2000(VIII.24) sz. határozat)
Nagybaczoni Nagy Vilmos a községért tett nagylelkű felajánlásaiért, áldozatos munkájáért – posztumusz (94/2000(VIII.24) sz. határozat)
Weisz Teréz kiemelkedő, közösségért végzett munkája elismeréseként – posztumusz (95/2000(VIII.24) sz. határozat)
Dr. Hunkár Dénes professzor részére (108/2000 (IX.14) sz. határozat)

2004.
Walter Ferencnek a község fejlesztése és a helyi lakosság életszínvonalának javítása érdekében kifejtett több évtizedes kimagasló munkájának elismeréséül, 90. születésnapja alkalmából, (174/2004. (X. 29.) sz. határozat)

2006.
Konrád Alfrédnak az 1019. sz. Csaba Királyfi Cserkészcsapat alapító parancsnokának emlékét Piliscsabáért  Emlékplakettel ismeri el, melyet a róla elnevezett Cserkészházban helyez el. (227/2006.(XII.12.) sz. határozat)

2007.
Bélik Jánosné született Piláth Katalinnak 100. születésnapja alkalmából 
(182/2007. (IX.13.) sz. határozat)

2009.
Maróth Miklós (129/2009. (IV.28.) sz. határozat)

2010.
Sándorffy Ottó (146/2010. (VII. 20.) sz. határozat)

2011.
Földes László (39/2011. (II. 22.) sz. határozat)
Makovecz Imre (121/2011. (V. 09.) sz. határozat)


3.§
PILISCSABA KÖZÖSSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁÉRT

(1) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet az a Piliscsabán az önkormányzati alapítású és fenntartású intézményekben, így a közszolgálatban, a közoktatásban, a közművelődésben, a közgyűjteményezésben, az egészségügyben és a szociális ellátó rendszerben dolgozó azon közalkalmazott vagy köztisztviselő kaphatja, aki kiemelkedő szakmai tevékenységével hozzájárult az  önkormányzati intézmények megítélésének javításához, az ott végzett munka szakmai színvonalának emeléséhez és a lakosság körében történő elismeréséhez, valamint ezt a tevékenységét legalább 5 éven át folyamatosan Piliscsaba Nagyközség önkormányzati fenntartású intézményeiben folytatta.

(2) Az elismerő cím adományozására az önkormányzati alapítású és fenntartású intézmények munkahelyi kollektívái tehetnek javaslatot a Nagyközségi Érdekegyeztető Tanácsnak minden év június 1-ig. A Képviselő-testület az arra vonatkozó szabályok szerint önállóan is tehet javaslatot. A felterjesztés alaki és tartalmi szempontjait a Nagyközségi Érdekegyeztető Tanács dolgozza ki. 
(3) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet oklevél örökíti meg. A kitüntetett jogosult az oklevéllel járó jelvény viselésére. Az adományozás bejegyzésre kerül Piliscsaba Könyvébe.
(4) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím adományozásához évenként meghatározott, az elismerés rangjához méltó jutalom társul. A pénzjutalom mindenkori összegét a Képviselő-testület az adott évre vonatkozóan a költségvetési rendeletében a köztisztviselők, közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai között tervezi meg.

(5) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím adományozására a polgármester útján, minden év június 15-ig a Nagyközségi Érdekegyeztető Tanács tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a javaslatról a soron következő rendes ülésén dönt.

(6) Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím évente egy alkalommal, minden év augusztus 20-án (amely egyben a Falunap is) legfeljebb kettő fő részére, a községi ünnepség keretében kerül átadásra.
  
4.§

DICSÉRETES PILISCSABAI PORTA

(1) A Dicséretes Piliscsabai Porta cím elnyerésére egyaránt pályázhatnak azok, aki a nagyközség területén családi házzal vagy nyaralóval rendelkeznek, illetve azok akiket a helyi tömegszervezetek (egyesületek) – az illető egyetértésével – beneveznek a pályázatra.
(2) A fenti cím odaítélésének elbírálási feltételeit, a díjkiosztás időpontját a nagyközség havi újságjában és a községi közszolgálati TV-n keresztül közzé kell tenni.
A kitüntető címet elnyert és a címre pályázó portákat a nagyközség közszolgálati TV-jén keresztül évente több alkalommal be kell mutatni. 
(3) A pályázat elbírálására 5 fős bizottságot kell létrehozni. A bizottságba 2 főt a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesület delegál. A további három tagot a Képviselő-testület Környezetgazdálkodási Bizottsága választ. A Környezetgazdálkodási Bizottság elnöke egyben ellátja a bizottság elnöki teendőit is.
(4) A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető táblát annak a beépített ingatlannak a tulajdonosa kaphatja, amely ingatlan példamutatóan felel meg a köztisztasági és állattartási rendeletben foglalt normáknak és esztétikai szempontból tetszetős, valóban a nagyközség dísze.
(5) Évente 6 Dicséretes Piliscsabai Porta cím adományozható. 
(6) A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető címet tábla örökíti meg, amit a díjkiosztáskor vehetnek át a nyertesek, melyet az érintett ingatlanon kell jól láthatóan elhelyezni.
A tábla adományozása Piliscsaba könyvébe bejegyzésre kerül.
(7) A fenti címet elnyert porták állapotát a bíráló bizottság figyelemmel kíséri, és amennyiben valamelyik porta figyelmeztetés ellenére sem felelne meg a kívánalmaknak attól a cím illetve a tábla visszavonható.
(8) Dicséretes Piliscsabai Porta cím adományozásáról és visszavonásáról a bíráló bizottság javaslata alapján dönt a Képviselő-testület minősített többségű nyílt szavazással.

Dícséretes Piliscsabai Porta kitüntetettjai:
1992.
Ay Albertnek, Gáspár Ferencnek, Horváth Istvánnak, Molenda Lászlónak, dr. Muhrott Márknénak, Padányi Imrének, Schönek Jánosnak a „Dicséretes Piliscsabai Porta” címet adományozza. Bitter Lajosnak, Bitter Tamásnak, Sebők Sándornak a „Dicséretes Jászfalui Porta” címet adományozza.  (123/1992 (IX.25) sz. határozat)

1993.

Dicséretes Piliscsabai Porta címet adományozza: Ay G., Bicskai S., Metz K-né, Radnai L-né, Stohl J., Szoboszlai István A Dicséretes Jászfalui Porta címet adományozza: Pap J., Károlyi I-né. (87/1993 (XI. 25) sz. határozat)

1994.
A „Dicséretes Piliscsabai /Jászfalui/ Porta” elismerő címet a következő portáknak adományozza. Szigeti I., Horvát R., Makkai L., ifj Drevenka A., Gáspár I., Gáspár I., Szabó S., Saláta B. (74/1994 (X. 14) sz. határozat)

1995.
A „Dicséretes Piliscsabai Porta” elismerő címet adományozza a következő ingatlanok tulajdonosainak.Drevenka István, Kövesdi Dénes, Pongó Lajos, Hamvas János, SILÓ, Kenderesi u. 7-9. sz épület lakói. Külön elismerését fejezi ki az Egyetem u. 5. sz. társasház lakóinak környezetük tisztaságáért. (74/1995 (XII. 7)sz. határozat)

5.§
PILISCSABÁÉRT EMLÉKPLAKETT 
(1) A Piliscsabáért Emlékplakettet kaphat az a természetes vagy jogi személy, amely a tevékenysége folytán valamely esetben a nagyközség érdekeit, jóhírét, megbecsülését szolgálta.
(2) A Piliscsabáért Emlékplakett adományozása bejegyzésre kerül Piliscsaba könyvébe.

(3) Évente 10 darab Piliscsabáért Emlékplakett adományozható, melyből 5 darabot a Képviselő-testület, 5 darabot a polgármester saját hatáskörben adományozhat.
(4) A Piliscsabáért Emlékplakett adományozására a polgármester, bármely képviselő, a társadalmi szervezetek, egyházak, pártok, egyesületek vezetősége tehet javaslatot.

Piliscsabáért Emlékplakett kitüntetettjei:

1991.
Piliscsaba nagyközség jó hírének és megbecsülésének érdekében kifejtett tevékenységéért
Csete József,  Zsolnai Béla,  Dévényi Antal, Kormos Benedekné, Opálány Endre, Községszépítő Egyesület, Heimatverein-nek, Nyugdíjas Egyesület  
(121/1991.( XI.29.) sz. határozat)

1992.
Csíziné Varga Katalin a Klotildligeti Általános iskola megbízott igazgatójának megbízása ideje alatt Piliscsaba nagyközség jó hírének és megbecsülésének érdekében kifejtett tevékenységéért (95/1992.(VIII.28) sz. határozta)
Pfeiffer István a község érdekeit és jó hírét szolgáló tevékenységéért (122/1992. (IX.25) sz. határozat)

1995.
Paxián Jánosné a Ligeti Óvoda vezetőjének a községben végzett több évtizedes önzetlen munkájáért (34/1995. (V. 18) sz. határozat)

1997.
Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek Piliscsaba Nagyközség életében végrehajtott társadalmi-közéleti és infrastrukturális fejlődés elismeréséül (55/1997. (VIII.25) sz. határozat)

1998.
Német Nemzetiségi Néptánccsoport (24/1998. (IV. 23)sz. határozat)
Simon Zoltán (35/1998 (VI. 26) sz. határozat)

1999.
Szabó Júliának a Piliscsabai Zene- és társművészetek Iskolája igazgatójának 
(49/1999 (VII. 01.) sz. határozat)

2000.
Vida István kiemelkedő munkája elismeréseként (66/2000 (VI.23.) sz. határozat)
Engerth Csaba kiemelkedő munkája elismeréseként (66/2000 (VI.23.) sz. határozat)
Bélik József kiemelkedő hagyományőrző munkája és a nemzetiségi kultúra ápolása elismeréseként (88/2000(VIII.24) sz. határozat)
Bélik Márton kiemelkedő hagyományőrző munkája és a nemzetiségi kultúra ápolása elismeréseként (89/2000(VIII.24) sz. határozat)
Bólya Rozália kiemelkedő és fáradhatatlan tevékeny munkája elismeréseként (90/2000(VIII.24) sz. határozat)
Mezőgazdasági és Informatikai Szakközépiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából (87/2000(VIII.24) sz. határozat)
Pilisi Medence Egészségügyi Alapítvány fennállásának 10. évfordulója alkalmából (121/2000 (XI.23) sz. határozat)
Piliscsabai Polgári Õregyletnek Hársvölgyi Albert polgármester saját hatáskörben adományozta a piliscsabai közbiztonság javításáért végzett önkéntes munkáért 2000.08.20.

2001.
Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete (2001. június 2.)

2002.
Wolszky M. Gizella IBMV nővérnek – Piliscsaba közoktatásában kifejtett 10 éves fáradságos és tevékeny munkája elismeréseként ( 60/2002.( VI.20.)Szák Kocsis Pál ( 2002. aug. 31. az ősök Parkja avatásakor)
Ifj. Drevenka Antal (2002. aug. 31. az ősök Parkja avatásakor)

2003.
Solymosi János
 nyugalmazott altábornagynak (106/2003 (IX. 30.) sz. határozat

2004.
Engerthné Szakács Mónikát
, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatóját munkájának elismeréseként (92/2004. (V. 27.)sz. határozat)
Csíky Gábor és Hey Lóránt Piliscsabai Egyházzenei Napok alkalmával 2004. május
Az 1956. október 23-án a piliscsabai páncélos laktanyából a Magyar Ráció elé vezényelt, ott hősi halált halt katonáknak posztumusz Piliscsabáért Emlékplakett kitüntetést adományoz: Albecker Rudolv honvéd (1935-1956), Bajkai János honvéd (1934-1956), Kőszegi Imre szakaszvezető (1930-1956), Králl János őrvezető (1934-1956), Szabó Kázmér honvéd (1934-1956)(159/2004. (X. 23.) sz határozat)

Gáspár Ferenc (november)

2005.
Csíziné Varga Katalin
 tanárnőnek nyugállományba vonulása alkalmából (131/2005. (V. 27.) sz. határozat)
Priegl Sándor (október polgármesteri hatáskörben)

2007.
Ötvös Istvánt, Piliscsaba honlapja szerkesztőjét a honlap létrehozásában, folyamatos bővítésében végzett fáradhatatlan munkájáért (13/2007.(I.16.) sz. határozat)

2008.
Ay Tiborné
 (márciusban polgármesteri hatáskörben)
Fábián Zoltán labdarúgónak a PSE színeiben lejátszott 500. mérkőzése alkalmából (121/2008.(V.27.) sz. határozat)
Fülöp Zoltánnak Piliscsaba sportéletéért végzett évtizedes munkájának elismeréseként Kasza Péter polgármester 2008. június 1. saját hatáskörben adományoztaFülöp Zoltánnak Piliscsaba sportéletéért végzett évtizedes munkájának elismeréseként. 
Radványi András 2008. június 1-jén a II. Klotild Napi ünnepségen részesült kitüntetésben, melyen 25 éves fennállását ünnepelte a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület, amelynek alelnöke volt 2007-ig.

2009.
Tázer Pálné
 (2009. III.28. polgármesteri hatáskörben)
Dr. Újházy András ( 2009. VI.21.) polgármesteri hatáskörben
P. Jozef Lucyszyn CM lazarista atya (2009.VII.31.) polgármesteri hatáskörben
Balla Sándor 2009. aug.30. polgármesteri hatáskörben
Lukács Gáborné 2009. szeptember 19.
Bicskei Sándor és neje 2009. december polgármesteri hatáskörben
Gáspár Zsolt 2009. december polgármesteri hatáskörben

2010.
Benyik Tamásné tanárnő (114/2010. (VI. 1.) számú határozat
Muszbek Erzsébet tanárnő (114/2010. (VI. 1.) számú határozat
Csák István polgárőr (142/2010. (VI. 30.) számú határozat
Bakó Zsigmond nyugalmazott erdész (142/2010. (VI. 30.) számú határozat


RÁKÓCZI FERENC DÍJ ÉS EMLÉKÉREM

A Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány 2005. nyarán megalkotta szabályzatát a Rákóczi Ferenc díj és Rákóczi Ferenc  emlékérem adományozásáról.
„ Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány szabályzata a Rákóczi Ferenc díj és emlékérem odaítélésének módjáról.
A Rákóczi Ferenc díjat/ továbbiakban Díjat/ olyan személyek kaphatják: akik a magyar nemzeti kultúra, a nemzeti hagyományok ápolása terén kiemelkedő életművet tudhatnak maguk mögött és példaként állnak Piliscsaba és a magyar nemzet mindenkori polgárai előtt.

1) A Rákóczi Ferenc emlékérmet / továbbiakban Emlékérmet/ olyan személyek kaphatják: akik hosszú éveken keresztül életútjukkal példamutató példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálták Piliscsaba Lakosságát.
2) A Díjat Kutas László szobrászművész által készített kistalapzatos szobor és emléklap örökít meg.
3) Az emlékérem adományozását Kutas László szobrászművész által készített érem és emléklap örökít meg.
4) A Díj és Emlékérem posztumusz is adományozható.
5) Évente csak egy Díj adományozható.
6) A Díj és Emlékérem adományozható a PNK kuratórium, vagy a polgármester javaslatára. A PNK kuratóriuma, vagy a polgármester felé Piliscsaba bármely polgára és nyilvántartásba vett szervezet tehet javaslatot a díj odaítélésére. A javaslatok sorsáról a PNK kuratóriuma, illetve a polgármester döntenek.
7) Végül a Díj és Emlékérem odaítéléséről a PNK és a polgármester közösen döntenek.
8) A Díj és Emlékérem adományozásához és visszavonásához a testület (5 fő kuratóriumi tag és a polgármester) minősített többségű (4 fő) név szerinti szavazással történő hozzájárulása szükséges.
9) A Díjat és Emlékérmet vissza lehet vonni, ha arra a kitüntetett méltatlanná vált, különösképpen
a) jogerős büntető bírósági ítélet,
b) közbotrányokozás
esetén.
Jelen szabályzat 2005. július 8-án lépett hatályba”
forrás: Piliscsabai Polgár 2006. január

Rákóczi Ferenc Díj és Emlékérem kitüntetettjei:
Dr. Kunszenti Imre
Bálintné Schweifer Zsuzsa
Dr. Trznadel Gábor
Molenda Károly

KLOTILD-DÍJ
Alapító okirat: Mi, a Klotild Nyaralótelepesek Egyesületének szellemi örökösei, Klotildliget község alapításának 80. évfordulóján már megtapasztalt hagyományok megőrzésére és ápolására, Egyesületünk megalakulásának negyedszázados évfordulóján megalapítjuk a

Klotild-díj
I. A díj adományozható annak a magánszemélynek, aki legalább 20 éven át Klotildliget (Piliscsaba) területén rendelkezik bejelentett lakással, nyaralóval, vagy a település fejlődését
kimagasló tettel támogatta 
II. A díj adományozható Piliscsaba-Klotildliget fejlődése, közösségi életének gyarapodása,
népszerűsítése, kulturális fellendülésének érdekében kifejtett kimagasló érdemek elismeréseként.
III. A díj évente egyszer adományozható élő magánszemélynek a Klotild Napon rendezett
díszünnepségen.
IV. A díj adományozója a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület vezetősége.
V. A díj bronz emlékplakettből és oklevélből áll. A díjhoz első ízben 100.000 Ft készpénz
jutalom jár. A jutalom összegét az Egyesület öt évenként korrigálja.
VI. A díjra jelölést csak piliscsabai lakos tehet. Évenként az Ez Az Újság Nálunk című havilapban köteles az Egyesület a jelölésre vonatkozó felhívást közzétenni. A jelölésnek április 1-én le kell zárulnia.
VII. A díj Választó Bizottsága maximum kilenc főből áll, akik szavazattöbbséggel választják ki a díjazottat.
A választó Bizottság tagjai:
a.) A Habsburg-család képviselője.
b.) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának képviselője.
c.) A Piliscsaba - Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület
maximum három képviselője, kiket az Egyesület vezetősége jelöl ki.
d.) A Klotild Nyaralótelepesek Egyesületének képviseletében Metz Rezső.
e.) FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület (1924) képviselője.
f.) Református Egyházközség képviselője.
g.) Klotildligeti R. K. Egyházközség képviselője.
VIII. A díj Választó Bizottsága köteles minden év májusában indoklással ellátott határozatban dönteni a díjazásról. A határozatot az Egyesület elnöke szó szerint kell, hogy felolvassa a Klotild Napon.
IX. Bízunk abban, hogy Klotildliget településrészen élők a díj alapításán keresztül jobban odafigyelnek hagyományaikra, megőrzik, és tovább ápolják azokat lokálpatriotizmusuk szerint.
Kelt: Klotildligeten, 2008. február 21.
Jelen alapító okiratot a Taggyűlés 2008. február 21-ei ülésén hozott határozatával hagyta jóvá!

Klotild-díjat kaptak:

2008. június 1.
Balogh M. Rita SDR szerzetes

2009. 
Radványi András

 
Ajánlott képgaléria: megtekintés
Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.