Vissza a hírekhez...
2016-12-12
Kitüntető és elismerő címek adományozása

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2016. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a városi kitüntető és elismerő címek alapításáról, valamint azok adományozásának rendjéről

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) cikk i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

 

(1) Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a város életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére az alábbi címeket, illetve díjakat alapítja és adományozza:

a)      Piliscsaba Város Díszpolgára,

b)      Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért,

c)      Dicséretes Piliscsabai Porta,

d)      Piliscsabáért Emlékplakett,

e)      Piliscsaba Vállalkozója Díja és

f)       Kiemelkedő Sportteljesítményért Díj.

 

2. §

(1) Az 1. §-ban feltüntetett városi kitüntető és elismerő címek adományozására jelölést nyújthat be minden piliscsabai állandó lakóhellyel rendelkező, választásra jogosult polgár, vagy piliscsabai székhellyel rendelkező szervezet, vállalkozás.

(2) A jelölésnek tartalmaznia kell:

a)      a jelölő személy aláírását vagy a jelölő szervezet nevét, címét, vállalkozás vagy civil szervezet esetén a cégszerű aláírást,

b)      a jelölt személy nevét,

c)      az elismerő cím megnevezését,

d)      a jelölés indokolását, részletes leírását (méltatást),

(3) A jelölési lehetőségekről a szükséges tartalommal minden évben, legkésőbb január 10-ig felhívást kell közzétenni:

a)      a városi hirdetőtáblán,

b)      Piliscsaba város honlapján,

c)      a Piliscsabai Polgár újságban.

 

(4) A városi kitüntető és elismerő címekre történő jelöléseket minden év január 31. napjáig kell eljuttatni írásban és papír alapon a polgármesterhez.

 

(5) A jelöléseket, javaslatokat, azok összegyűjtése után egy 5 fős előkészítő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi. Az előkészítő bizottság tagjai: Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottságai elnökei, valamint tanácsnokai, akik javaslatot tesznek a Képviselő-testület felé a kitüntető címek adományozására vonatkozóan. A Képviselő-testület – a Bizottság javaslatai alapján – az adományozásról a soron következő rendes ülésén dönt.

 

(6) A rendeletben foglalt elismerő címekkel rendelkező kitüntetettek teljes névsorát a rendelet 1. melléklete tartalmazza évenkénti bontásban.

 

(7) Egy személy ugyanazon kitüntetésből csak egy alkalommal részesülhet.

 

3. §

 

(1) A városi kitüntetéseket és elismeréseket vissza lehet vonni attól,

a)      akit bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélt,

b)      aki szabálysértést követett el és szabálysértési felelősségét jogerős határozat megállapította,

c)      aki magatartásával, életvitelével a kitüntetésre, elismerésre méltatlanná válik,

d)      a Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető cím esetén, attól, akinek tulajdonában álló lakóingatlan nem felel meg a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

 

(2) Ha méltatlanság miatt vonják vissza az elismerést, kitüntetést, akkor a visszavonást kimondó határozatban a méltatlanság okát részletesen meg kell indokolni.

 

(3) A visszavonásra irányuló javaslatot a Képviselő-testülethez kell írásban eljuttatni. A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, név szerinti szavazással a soron következő rendes ülésén dönt.

II. Fejezet

Városi kitüntető, elismerő címek

 

1. Piliscsaba Város Díszpolgára

4. §

 

(1) A díszpolgári cím bármely

a)      Piliscsaba városban állandó lakhellyel rendelkező, vagy onnan elszármazott és

b)      Piliscsaba városáért évek hosszú során át anyagilag, erkölcsileg vagy más módon sokat tett, vagy országosan, nemzetközileg elismert természetes személynek,

adományozható.

 

(2) Évente egy díszpolgári cím adományozható, melyet díszpolgári oklevél örökít meg.

 

(3) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.

 

2. Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért

 

5. §

 

(1) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet az az önkormányzati alapítású és fenntartású intézményekben, így a közszolgálatban, a közoktatásban, a közművelődésben, a közgyűjteményezésben, az egészségügyben és a szociális ellátó rendszerben dolgozó közalkalmazott vagy köztisztviselő kaphatja, aki kiemelkedő szakmai tevékenységével hozzájárult az önkormányzati intézmények megítélésének javításához, az ott végzett munka szakmai színvonalának emeléséhez és a lakosság körében történő elismeréséhez. Az elismerés adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott vagy köztisztviselő tevékenységét legalább 10 éven át folyamatosan Piliscsaba Város (korábban: Nagyközség) önkormányzati alapítású és fenntartású intézményeiben folytatta.

 

(2) Jelölni évente egy alkalommal legfeljebb két személyt lehet.

 

(3) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő címet oklevél örökíti meg. A kitüntetett jogosult az oklevéllel járó jelvény viselésére.

 

6. §

 

(1) A Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím adományozásakor egyszeri, az elismerés rangjához méltó pénzjutalom társul. A pénzjutalom mindenkori összegét, a Képviselő-testület az adott évre vonatkozóan a költségvetési rendeletében a köztisztviselők, közalkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai között tervezi meg.

 

(2) Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért elismerő cím a Képviselő-testület által meghatározott városi rendezvény keretében kerül átadásra.

 

3. Dicséretes Piliscsabai Porta

 

7. §

 

(1) A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető tábla kitüntető cím annak a Piliscsaba város közigazgatási területén fekvő lakóingatlan tulajdonosának adományozható, amely lakóingatlan példamutatóan felel meg a köztisztasági és állattartási rendeletben foglalt normáknak és esztétikai szempontból tetszetős, a város dísze. Fentiek mellett az adományozás további feltétele, hogy az ingatlanon elhelyezkedő épületek a létesítésükkor hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően – a településképi szempontok figyelembe vételével – kerültek megépítésre, illetve elhelyezésre.

 

(2) A Dicséretes Piliscsabai Porta cím elnyerésére pályázhatnak a város területén lakóingatlannal rendelkező természetes személyek.

 

(3) Évente legfeljebb hat Dicséretes Piliscsabai Porta cím adományozható. A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető címet tábla örökíti meg, melyet az érintett ingatlanon kell jól láthatóan elhelyezni.

 

(4) A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető címmel adományozott lakóingatlanok állapotát a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

4. Piliscsabáért Emlékplakett

 

8. §

 

(1) Piliscsabáért Emlékplakettet kaphat az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely tevékenységével a város érdekeit, jó hírét, megbecsülését szolgálta.

 

(2) Évente legfeljebb hat darab Piliscsabáért Emlékplakett adományozható, melyből három darabot a Képviselő-testület határozatával, három darabot a polgármester saját hatáskörben adományozhat.

 

6. Piliscsaba Vállalkozója Díj

 

9. §

 

(1) A Piliscsaba Vállalkozója Díj adományozható azoknak a személyes és vállalkozásokkal összefüggő köztartozással nem rendelkező, egyéni vállalkozóknak, vagy gazdasági társaságok személyesen közreműködő tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, akik

a)      olyan tradicionális, vagy modern ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, vagy

b)      jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

 

(2) A Piliscsaba Vállalkozója Díj évente legfeljebb 2 személy számára adományozható. A díjhoz díszoklevél jár. A díszoklevél leírását az 2. melléklet tartalmazza.

 

(3) A díszoklevél mellé Piliscsaba Város zászlóját és Piliscsaba Város címerét ábrázoló kör alakú bronzplakett jár. A bronzplakett átmérője 10 cm. Egyik oldalán látható a díjban részesülő személy neve gravírozással, a másik oldal a település címerét, alatta pedig a település zászlóját ábrázolja.

 

(4) A Piliscsaba Vállalkozója Díj átadása minden évben a Képviselő-testület által meghatározott rendezvény keretében történik. A díjat a polgármester adja át. A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát igényes kivitelezésű almanachban kell rögzíteni. A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó határozatot nyilvánosságra kell hozni a helyi médiában.

 

7. Kiemelkedő Sportteljesítményért Díj

 

10. §

(1) A Kiemelkedő Sportteljesítményért Díj adományozható piliscsabai lakcímmel rendelkező, és sportegyesületnél leigazolt sportolóknak.

 

(2) A Kiemelkedő Sportteljesítményért Díj évente három kategóriában 1-1 személy részére adományozható. Piliscsaba Junior Sportolója díjban részesíthető egy fő a 15 éves vagy annál fiatalabb korosztályból, Piliscsaba Sportolója díjban részesíthető egy fő a 15-30 éves korosztályból, és Piliscsaba Senior Sportolója díjban részesíthető egy fő a 30 évnél idősebb korosztályból.

 

(3) A Kiemelkedő Sportteljesítményért Díj átadása minden évben a Képviselő-testület által meghatározott városi rendezvény keretében történik. A díjat a polgármester adja át.

 

III. Fejezet

Záró rendelkezések

 

11. §

(1) Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.

 

(2) A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Város Képviselő-testületének a városi kitüntető és elismerő címek létrehozásáról és azok adományozásáról szóló 23/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete.

 

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

           

                 Nagy Zsolt                                                                       Farkas András Elek

                   jegyző                                                                                polgármester                                                                                  

                                                                                              

Záradék:

 

A rendelet 2016. október 12. napján kihirdetésre került.

Nagy Zsolt
jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melléklet

 

 

Díszpolgári cím

1990

-

1991

Tóth Tamás

Dr. Kunszenti Imre körzeti orvos

 

 

 

1992

-

1993

Csaba Tivadar

Pálos Antal

1994

Nagy Gyula

Csete József 

Zsolnay Béla 

1995

Ruda Lajosné.

1996

Hauck János

id. Lizicska József posztumusz

1997

Malomvizi Schuster Ödön

1998

-

1999

-

2000

Hidas György 

Nagybaczoni Nagy Vilmos.

Weisz Teréz posztumusz

Dr. Ruzsik Vilmos

id. Drevenka Antal

Dr. Habsburg Mihály posztumusz

Dr. Hunkár Dénes professzor

 

2001

-

2002

-

2003

-

2004

Walter Ferencnek

2005

-

2006

Konrád Alfrédnak 

 

2007

Bélik Jánosné,

2008

-

2009

Maróth Miklósnak

2010

Sándorffy Ottónak

2011

Makovecz Imrének

Földes Lászlónak ülésén kerül átadásra.

2012

Dr. Kocsis Kálmánnak Posztumusz

2013

-

2014

Kucsera Gyula részére posztumusz, Gáspár Ferenc,  

2015

-

2016

Solymosi János posztumusz

 

Emlékplakett

1990

-

1991

Csete József, Zsolnai Béla, Dévényi Antal, Kormos Benedekné, Opálány Endre, Községszépítő Egyesület,  Heimatverein, Nyugdíjas Egyesület,

1992

Csíziné Varga Katalin, Pfeiffer János,

1993

-

1994

Móczárt Ferenc

1995

Paxián János

1996

-

1997

-

1998

Magyar és a Német Nemzetiségi Tánccsoportok részére,

Simon Zoltán,

1999

Szabó Juliának

2000

Vida István, Engerth Csaba, Bélik József, Bélik Márton, Bólya Rozália,

Pilisi Medence Egészségügyi Alapítvány, Piliscsabai Polgári Õregylet,

2001

Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete,

2002

Wolszky M. Gizella IBMV nővérnek, Pilisi Medence Egészségügyi Alapítvány, Szák Kocsis Pál, ifj. Drevenka Antal,

2003

Solymosi János,

2004

Engerthné Szakács Mónika, Csíky Gábor, Hey Lóránt,

Albecker Rudolf posztumusz, Bajkai János posztumusz, Kőszegi Imre posztumusz, Králl János posztumusz, Szabó Kázmér posztumusz,

2005

Csíziné Varga Katalin, Priegl Sándor,

2006

Konrád Alfréd posztumusz

2007

Ötvös István,

2008

Fábián Zoltán, Fülöp Zoltán, Radványi András,

2009

Tázer Pálné, Dr. Újházy András, P. Jozef Lucyszyn, Balla Sándor, Lukács Gáborné, Bicskei Sándor és neje, Gáspár Zsolt,

2010

Csák István, Bakó Zsigmond, Benyik Tamásné, Muszbek Erzsébet,

2011

Plestyák Károly,

2012

Pálvölgyi István,

2013

Dr. Triznadel Gábor, Keresztes Józsefné, Flórián Stefánia, Zelei Istvánné,

2014

Bajkai János, Stefan Vachaja,

2015

Csontos Gáborné,

2016

Platsek Károly,  Kovács Márton, Füsti Józsefné, Szigeti Ivánné,

 

 

Piliscsaba Vállalkozója díj

1990-2009

-

2010

MCM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

2011

Pléh-Boy Kft.,

2012

-

2013

-

2014

-

2015

Bicskei Sándorné

2016

-

 

 

Dicséretes Piliscsabai Porta

1992

Ay Albertnek, Gáspár Ferenc, Horváth István, Molenda László, dr. Muhrott Márkné, Padányi Imre,  Schönek János, Bitter Lajos, Bitter Tamás, Sebők Sándor,

1993

Ay G., Bicskei Sándor, Metz Károlyné, Radnai L-né., Stohl J., Szoboszlai István,

1994

Szigeti I., Horvát R., Makkai L., ifj Drevenka Antal, Gáspár I., Gáspár I., Szabó S., Saláta B.,

1995

Drevenka István, Kövesdi Dénes, Pongó Lajos, Hamvas János, SILÓ, Kenderesi u. 7-9. sz épület lakói.

2014

Kálvária u. 5.

2015

Tóth Gábor és családja(Mátyás Király u.47.), Merényi Zsuzsanna és József-Polonyi Gábor(Ady Endre u. 26.)

2016

Kelecsény Márta és Fárizs Péter( Kálmán Király 13.) Kolozsvári Zita (Árpád vezér u. 12.)

 

 

Piliscsaba Közösségének Szolgálatáért cím adományozásáról

2015

Hársfalviné Berecz Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet

 

 

A díszoklevél leírása

 

 

 

A díszoklevél felső részén: a város színes címere

            Elnevezése: DÍSZOKLEVÉL

            Szövege:

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

            Név:...................................................... részére .............................................................

            elismerve PILISCSABA VÁLLALKOZÓJA díjat adományozza.

 

 

Piliscsaba, adományozás napja

 

 

                                                                                                          polgármester

 

 

- alul középen a város körbélyegzőjének lenyomata.

 

 

Az oklevél szövegében üresen hagyott helyen a díjban részesült személy érdemeit kell megfogalmazni.

Piliscsaba önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a város életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére kitüntető és elismerő címeket adományoz. Jelölést nyújthat be minden piliscsabai állandó lakóhellyel rendelkező, választásra jogosult polgár, vagy piliscsabai székhellyel rendelkező szervezet, vállalkozás. A városi kitüntető és elismerő címekre történő jelöléseket január 31-ig kell eljuttatni írásban, papír alapon a polgármesterhez.

 

 

Copyright 2013.
Piliscsaba Város Önkormányzatának hivatalos honlapja.